بارم بندی دین و زندگی یازدهم انسانی ۱۴۰۱-۱۴۰۰


haladars آذر 29, 1400 دقیقه مطالعه
بارم بندی دین و زندگی یازدهم انسانی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

در این نوشته با بارم بندی دین و زندگی یازدهم انسانی سال تحصیلی 1401-1400 همراه شما هستیم. این بارم بندی مختص رشته انسانی می باشد.

بارم بندی دین و زندگی یازدهم انسانی

الف: ارزشیابی مستمر
1 -قرائت قرآن کریم(4 نمره)

– از هر دانش آموز در هر نوبت حداقل 3 بار وهر بار حداقل 5 تا7 سطر از قرائت آیات ابتدای درس, ارزشیابی به عمل میآید.) پرسش
از قرائت سایر آیاتی که در درس آمده، بلامانع است.(.به ازای هر غلط روخوانی 0/25 از چهار نمره کسر میشود.

– در صورتی که دانش آموز حروف خاص عربی را صحیح تلفظ نمیکند به ازای هر حرف 0/25 وحداکثر یک نمره از قرائت اوکسر
میشود.

– درصورتی که دانش آموز آیات را به صورت مقطع ومکرر بخواند از0/5نمره تا1نمره از نمره قرائت اوکسرمیشود.

– چنانچه دانش آموز آیات را به شیوه ترتیل یا تحقیق و با رعایت احکام ضروری تجوید بخواند از 0/5 تا 1 نمره به نمره قرائت او
افزوده میشود.

2 -انجام فعالیت های داخل درس و پرسش از متن )8 نمره)

– فعالیت های فردی یا گروهی دانش آموزان در کلاس که در هر درس با عناوینی مانند :تدبر، فعالیت کلاسی, بررسی و مقایسه
مشخص شده اند.

– سؤال هایی که دبیر هنگام تدریس از دانش آموزان می پرسد .

3 -پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق )3 نمره)

– سؤال ها وفعالیت های مربوط به اندیشه و تحقیق ، باتوجه به توانایی دانش آموزان درپاسخ گویی

– سؤال هایی که دبیر در جلسه بعد از تدریس از دانش آموزان می پرسد.

4 -مشارکت در کار گروهی و گفت و گوها )5 نمره )

تذکر: دانش آموزانی که برخی از کارهای بخش»پیشنهاد« کتاب درسی یا به ابتکار خود فعالیت های ادبی، هنری و تحقیقی دیگری را
انجام می دهند 2 نمره فوق العاده به نمره مستمر آنها)تا سقف نمره 20 ) در هر نوبت تحت عنوان »خلاقیت های علمی و هنری«
اضافه میگردد.

ب: ازرشیابی پایانی

1 -امتحان قرائت قرآن کریم)4 نمره)

ازهردانش آموز در هر امتحان پایانی دو نیم صفحه ازآیات شریفه ابتدای هر درس،امتحان قرائت به عمل می آید. شیوه نمره گذاری
به همان صورتی است که در ارزش یابی مستمر انجام می گیرد.

بارم بندی دین و زندگی یازدهم انسانی

بارم بندی دین و زندگی یازدهم انسانی

از درس هفتم تا درس چهاردهم، ویژه دانش آموزان شیعه است و دانش آموزان اهل سنت می توانند به جای این درس ها، درس
های ارائه شده در کتاب ضمیمه دین و زندگی)2 )را مطالعه کنند و دبیر نیز از این ضمیمه سوال طرح نماید.

بارم بندی دین و زندگی یازدهم انسانی

بارم بندی دین و زندگی یازدهم انسانی

توجه:
1 -از بخش های زیر در ارزشیابیها) پایانی و مستمر( سوالی طرح نمی شود :

ترجمه آیات ابتدای درس، رمزینه ها، بیشتر بدانیم ، پاسخ سوالات شما، دانش تکمیلی، پیشنهاد ، پاورقی و فعالیت هایی که با علامت
ستاره مشخص شده اند.

2 -آیات ابتدای هر درس برای قرائت در کلاس است و صرفا در ارزشیابی مستمر و پایانی به صورت شفاهی از دانش آموزان پرسیده
می شود) 4 نمره( .همچنین ترجمه آیاتی که در مقابل صفحه قرائت و در ابتدای هر درس آمده است جزو محتوای آموزشی نیست و
صرفا جهت آشنایی دانش آموزانی که تمایل به دانستن مفاهیم این آیات دارند، قرار داده شده است. بنابراین، نباید هیچ گونه سوالی
در آزمون های نظام آموزشی آموزش و پرورش و آزمون های ورودی دانشگاه ها از این آیات و ترجمه آنها طراحی شود.

3 -به جز آیات و روایاتی که با علامت خاص جهت حفظ کردن مشخص شده اند،حفظ کردن سایر آیات،روایات و ترجمه هایی که
در داخل متن درس ها آمده است ضروری نیست، بلکه برداشت واستنباط از آن ها اهمیت دارد. بنابر این نباید از این آیات یا روایات
،سوال به گونه ای طراحی شود که لازمه آن حفظ کردن ِ عین آیه و روایت و ترجمه آن باشد، بلکه صرفا باید از مفهوم و پیام آن ها
سوال طراحی شود.

4-از درس هفتم تا درس چهاردهم، ویژه دانش آموزان شیعه است و دانش آموزان اهل سنت می توانند به جای این درس ها،درس
های ارائه شده در کتاب ضمیمه دین و زندگی)2 )را مطالعه کنند و دبیر نیز از این ضمیمه سوال طرح نماید

برای مشاهده سایر دروس بارم بندی یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه