جواب آزمایش صفحه ۱۲۷ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب آزمایش صفحه ۱۲۷ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش صفحه ۱۲۷ آزمایشگاه دهم

چگونه آب سخت می شود؟

چون CuCO3 طبق واکنش زیر تشکیل می گردد.

۴) توسط یک نی، در محلول به شدت بدمید؛ محلول کدر می شود. چرا؟ واکنش را بنویسید.

Ca(OH)2  +  CO2  →  CaCO3

۵) اگر به دمیدن ادامه دهید، محلول دوباره شفاف می شود. در این مرحله، آب با چه سختی تهیه کرده اید؟ واکنش را بنویسید.

در لوله آزمایش شماره ۳، حدود ۰/۱ گرم نمک کلسیم کلرید یا منیزیم کلرید و آب مقطر اضافه کنید.در این
مرحله آب با چه سختی تهیه شده است؟ چرا؟ (مراقب باشید محتویات لوله وارد دهانتان نشود).

با سختی دائم تشکیل می شود. چون یون های کلسیم و منیزیم موجود در آب ،سختی دائم را به وجود می آورند.

CaCO3 + CO2 + H2O  →  Ca(HCO3)2

۷) در لوله آزمایش شماره ۴ مقداری از محلول لوله آزمایش شماره ۲ و مقداری از محلول لوله آزمایش شماره ۳ بریزید. هدف از مخلوط کردن این دو محلول چیست؟

آب با هر دو نوع سختی یعنی سختی دائم و موقت بسازیم

۱۰) آزمایشی طراحی کنید که بتوان نوع سختی آب را در هر لوله مشخص کرد.

روش اول: مقداری صابون جامد را رنده کرده و در آب حل می کنیم تا محلول غلیظ آب صابون تهیه شود. به لوله آزمایش های جدید اتیکت شماره ۲ تا ۵ زده وحدود ۵ میلی لیتر از هر کدام از محلول ها با سختی مختلف و آب مقطر را در لوله آزمایش مربوطه ریخته و حدود ۵ میلی لیتر محلول آب صابون تهیه شده به آن ها اضافه می کنیم. محتویات لوله آزمایش ها را مدتی تکان داده و سپس با اندازه گیری ارتفاع کف پایدار تولید شده در هر لوله آزمایش ، نوع سختی آب تعیین می شود.(مطابق جدول زیر)

image 275

راه دوم: در آب نرم حباب پایدار بهتر تشکیل می شود .می توانیم با خیس کردن انگشت خود با انواع آب با  سختی مختلف وسپس آغشته کردن انگشت توسط محلول آب صابون ،سعی در ایجاد حباب بزرگتر بین انگشتان خود کنیم. هر چه آب سخت تر باشد حباب کوچکتری تشکیل شده و هر چه آب نرم تر باشد حباب ایجاد شده بزرگتر خواهد بود

۱۱)  آزمایشی طراحی کنید که هر یک از سختیهای مشخص شده در لوله آزمایش ۱و ۳ را از بین ببرد.

سختی موقت توسط جوشیدن از بین می رود بنابراین محلول لوله آزمایش شماره ۲ را می جوشانیم تا سختی آن از بینبرود. سختی دائم با افزودن سدیم کربنات از بین می رود. بنابراین به محلول حاوی سختی دائم مقداری سدیمکربنات اضافه می کنیم. البته محلول شماره ۴ دارای هر دو نوع سختی می باشد و برای نرم کردن آن هم بایدمحلول را جوشاند و هم به آن سدیم کربنات اضافه نمود.

۱۲) با استفاده از آزمایش مرحله ۱۱، ثابت کنید که سختی نمونه های آب از بین رفته است.

اگر آزمایش آب صابون یا ایجاد حباب پایدار بین انگشتان را مجددا روی محلول هایی که سختی آن ها را توسط مرحله ۱۱ از بین برده ایم ،تکرار کنیم از بین رفتن سختی های آب مشخص می شود.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه