جواب آزمایش صفحه ۱۲۸ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب آزمایش صفحه ۱۲۸ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش صفحه ۱۲۸ آزمایشگاه دهم

دما و حجم گاز در فشار ثابت چه رابطه ای وجود دارد؟

با قرار دادن شیشه در بسته داخل آب گرم، حباب های هوا شروع به خارج شدن می کند. صبر کنید تا تمام حباب ها خارج شود. در این صورت حجم هوای داخل شیشه برابر حجم خود شیشه است و دمای آن برابر دمای آب داخل بشر می باشد.

*  بطور عمودی شیشه را گرفته و سریع از آب گرم به آب سرد منتقل کنید. چون این مرحله سریع انجام می شود؛ تغییر دما صورت نگرفته و مقدار هوا داخل شیشه، ثابت می ماند.

*  در آب سرد همین مقدار هوا، حجم کمتری را اشغال می کند. بنابراین از بشر، آب به داخل شیشه کشیده می شود. حجم هوای داخل شیشه در این حالت را می توان از کم کردن آب وارد شده به داخل شیشه از کل حجم شیشه محاسبه کرد. دمای هوا نیز دمای بشر دارای آب سرد است.

*  در صورت تمایل می توانید در دمای دیگر نیز مقدار حجم گاز و دمای آن را به دست آورید تا رسم نمودار راحت تر شود:

*  ابتدا شیشه را دوباره وارد همان بشر گرم اولیه کنید تا هوای شیشه همان مقدار قبلی را داشته باشد

(حجم = کل شیشه، دمای هوای داخل شیشه = دمای آب گرم.(

*  در این مرحله شیشه را در آب سردتر قرار دهید و صبر کنید تا هوا فشرده شده و آب به داخل شیشه
کشیده شود. دمای هوا و حجم آن را اندازه گیری کنید.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

1 از 1 رای

+ارسال دیدگاه