جواب آزمایش ۱۴ صفحه ۱۰۷ آزمایشگاه یازدهم

در این نوشته با جواب آزمایش ۱۴ صفحه ۱۰۷ آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش ۱۴ صفحه ۱۰۷ آزمایشگاه یازدهم

آیا هر عنصری از برقکافت محلول آن به دست می آید؟

یافته های من :

الکترولیز در صنعت برای تهیه عناصر مثل پالایش مس کاربرد دارد.

سلول الکترولیتی که میتواند انرژی الکتریکی را به شیمیای تبدیل می کند. (برعکس باتری)

به علت حذف یکی از یون های آب و وجود OH- محلول ارغوانی رنگ می شود.

مواد آزاد شده در قطب کاتد (منفی) و آند (مثبت).

الکترولیز نمک طعام در حالت استفاده از محلول:

در قطب آند (مثبت) یون های Cl- و OH- قرار دارند و اکسیداسیون صورت می گیرد در این اکسیداسیون یون Cl- به گاز کلر Cl2 تبدیل شده و ۲ الکترون آزاد می شود.

در قطب کاتد (منفی) Na+ و H+ داریم. گاز H2 آزاد می شود. سدیم را از محلول نمی توان تهیه کرد چرا که تا H+ موجود است نوبت به کاهش Na+ نخواهد رسید.

الکترولیز نمک طعام در حالت استفاده از مذاب یا غیر محلول (در نوعی سلول به نام سلول دانز)

در قطب آند (مثبت) تنها یون Cl- را خواهیم داشت.

در قطب کاتد (منفی) تنها یون Na+ را خواهیم داشت. یون Na+ با جذب الکترون به دسیم تبدیل می شود.

توسعه و کاربرد

۱) در الکترودی که اطراف آن ارغوانی است واکنش زیر انجام می شود. آن را کامل کنید. علت رنگ ارغوانی چیست؟ این الکترود راچه می نامید؟

۱) وقتی آب وجود دارد نوبت به کاهش پتاسیم نمی رسد. این واکنش کاهش نامیده می شود چون الکترون گرفته می شود

image 22

۲) با توجه به پتانسیل کاهشی پتاسیم و آب به نظر شما چرا با این روش نمیتوان فلز پتاسیم را تهیه
کرد؟

با وجود آب نوبت به کاهش پتاسیم نمی رسد. E^0 کاهش پتاسیم کمتر از E^0 کاهش آب است.

۳) چگونه می توانید ماده آزاد شده در آند را تشخیص دهید؟

در کاتد کاهش آب صورت می گیرد در آند اکسایش I-  انجام می شود. برای شناسایی ید از چسب نشاسته که به رنگ بنفش درمی آید استفاده می شود.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه