جواب آزمایش ۵ صفحه ۹۴ آزمایشگاه یازدهم

در این نوشته با جواب آزمایش ۵ صفحه ۹۴ آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش ۵ صفحه ۹۴ آزمایشگاه یازدهم

تحمل گلبول های قرمز چقدر است؟

یافته های من:

* به علت محدودیت فضا، به سه نمونه تصویر زیر اکتفا می شود.

* در محیط پرفشار (هیپرتونیک) آب از دست میدهند و دچار پلاسمولیز میشوند.

* در محیط هم فشار (ایزوتونیک) تغییری نمی کنند. (مقدار آب خروجی و ورودی با هم برابر است) و شباهت زیادی با گروه شاهد (گروه کنترل) دارند.

* در محیط کم فشار (هیپوتونیک) آب جذب می کنند و می ترکند.

image 17

توسعه و کاربرد

۱) نتایج این آزمایش را با آزمایش اثر غلظت های مختلف ساکارز بر سلول های روپوست پیاز مقایسه کنید.

در محیط های پرفشار و ک م فشار، سلول های گیاهی و جانوری تفاوتی در نتیجه ندارند.

در محیط هم فشار، تغییری نسبت به محلول کنترل دیده نمی شود.

در غلظت های پرفشار هر دو نوع سلول آب از دست داده و پلاسمولیز می شوند.

اما در محیط کم فشار:

گلبول های قرمز می ترکند.

سلول های گیاهی به علت وجود دیواره سلولی نمی ترکند.

۲) در رابطه با ترکیب و غلظت سرم های تزریقی تحقیق کنید و با توجه به نتیجه این آزمایش توضیح دهید که چرا نمی توان به انسان آب خالص تزریق کرد؟

نتیجه این آزمایش مشخص می کند که غلظت ۰/۹ درصد سدیم کلرید بهترین غلظتی است که برای گلبول های قرمز قابل تحمل است آب خالص محیط خون را کم فشار می کند گلبول ها آب جذب کرده و احتمال پارگی دارند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه