در این نوشته با جواب املا و دانش ادبی صفحه 63 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب املا و دانش ادبی صفحه 63 نگارش ششم

1. با حروف آخر هر واژه، مانند نمونه واژه های جدیدی از متن درس بنویسید.

image 241
جواب املا و دانش ادبی صفحه 63 نگارش ششم

2. با توجّه به متن درس، غلط های املایی را پیدا کنید و شکل درست آن را در جدول بنویسید.

محمّد و پدرش برای یک سفر «تولانی» ← «طولانی» «صمرقند» ← «سمرقند» را ترک کردند.

محمّد از هر « فرستی » ← « فرصتی » برای آموختن استفاده می کرد.

عطّار « نصخه ای » ← « نسخه ای » از کتاب «اصرارنامه ی» ← «اسرارنامه ی» خود را به محمّد هدیه داد.

بهاءالدّین به سفارش عطّار «مراغب» ← «مراقب» محمّد بود؛ چون او آینده ی درخشانی داشت.

3. کدام یک از شعر های زیر مثنوی است؟ دلیل بیاورید.

الف) باد بهاری وَزید از طرفِ مَرغزار             باز به گردون رسید، ناله ی هر مُرغِ زار

      خیز و غنیمت شمار، جنبش بادِ رَبیع     ناله ی موزونِ مرغ، بوی خوشِ لاله زار

ب) از بهرِ نیایش، سر و تن بشُست                        یک پاک جای پرستش بجُست

     از آن پس نهاد از برِ خاک، سر              چنین گفت: کای داورِ دادگر!

     زِ هر بد، تویی بندگان را پناه                 تو دادی مرا، گُردی و دستگاه

شعر قسمت ب مثنوی است، چرا که به داستان رستم و هفت خان معروفش اشاره دارد، مثنوی حالتی داستان گونه دارد لذا از این طریق نیز می توان تشخیص داد.

برچسب شده در: