در این نوشته با جواب املا و دانش ادبی صفحه 68 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب املا و دانش ادبی صفحه 68 نگارش ششم

1. شکل صحیح کلمات را انتخاب کنید.

الف) دانش آموزان (انشای) خود را در کلاس خواندند.

ب) معلّم گفت: نام (شهدای) انقلاب ما در تاریخ جاویدان باقی می ماند.

2. با توجّه به متن درس، جدول زیر را کامل کنید.

جواب املا و دانش ادبی صفحه 68 نگارش ششم

3. در هر یک از جمله های زیر «شهید» به چه چیزی تشبیه شده است؟

الف) شهدا خورشیدند > به خورشید تشبیه شده است

ب) چون چراغی است که در خانه ی ما می سوزد >به چراغ نورانی منزل یا به عبارت دیگر به نور خانه تشبیه شده است.

پ) چون شقایقی سرخ است > به سرخی گل شقایق تشبیه شده است.

برچسب شده در: