در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه 76 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 76 نگارش ششم

1. در جمله های زیر شکل درست واژه های داخل کمانک را انتخاب کنید و بنویسید.

در هر نیک و بد به دوستان خود ( مشفق / مشفغ / موشفق ) باش.

چون دوست نوگیری، پشت بر دوستان ( کحن / کهن / کوهن ) مکن.

دوستی ایشان به مردمی و ( احصان / اهسان / احسان ) تازه نگه دار.

2. مانند نمونه، با واژه های داده شده، چهار واژه ی جدید بسازید.

دل + شاد ← دلشاد

دل                    پنجه                  یک                    بها

گران                  آفتاب                سوخته               قوی

2. آفتاب + سوخته = آفتاب سوخته

قوی + پنجه = قوی پنجه

گران + بها = گران بها

یک + دل = یک دل

3. مانند نمونه کامل کنید.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 76 نگارش ششم

برچسب شده در: