جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۳۱ دین و زندگی دهم

در این نوشته با جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۳۱ دین و زندگی دهم همراه شما هستیم.

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۳۱ دین و زندگی دهم

درباره مسائل زیر به توضیح المسائل مرجع تقلید خود مراجعه کنید و پاسخ آن را به دست آورید.

۱) اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش یا به جایی که می خواهد ده روز در آنجا بماند، برسد، در چه صورتی باید روزه بگیرد و در چه صورتی نباید روزه بگیرد؟

اگر کاری انجام نداده که روزه را باطل کند باید روزه خود را بگیرد.

۲) اگر مسافری که صبح حرکت کرده است، بعد از ظهر به وطن یا به جایی که می خواهد ده روز بماند برسد، وظیفه اش چیست؟

نباید روزه بگیرد

۳) اگر کسی که روزه است، بعدازظهر مسافرت کند، وظیفه اش نسبت به روزهٔ آن روز چیست؟

مشکلی نداره درست است

۴) اگر کسی که روزه گرفته، پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از چهار فرسخ برود، وظیفه اش چیست؟

نماز او شکسته ونباید روزه بگیرد

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه