در این نوشته با جواب اندیشه و تحقیق صفحه 14 دین و زندگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب اندیشه و تحقیق صفحه 14 دین و زندگی دوازدهم

با وجود شباهت های ظاهری رابطه خدا و جهان با رابطه ساعت ساز و ساعت، تفاوت های این دو رابطه را بنویسید.

1. وجود جهان از خداست اما وجود ساعت از ساعت ساز نیست و او فقط اجزای ساعت را تنظیم می کند.

2. دوام و بقای ساعت، وابسته به ساعت ساز نیست اما بقای جهان وابسته به خداوند است.

* نوع رابطه خدا با مخلوقات، رابطه علت با معلول است. برای معلول بدون علت حتی لحظه ای امکان بقا وجود ندارد و اگر لحظه ای این عنایت (هستی بخش) از مخلوقات برداشته شود چیزی به نام عالم و موجودات آن وجود ندارد…