جواب باهم بیاندیشیم صفحه 15 شیمی دهم


haladars مرداد 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب باهم بیاندیشیم صفحه 15 شیمی دهم

در این نوشته با جواب باهم بیاندیشیم صفحه 15 شیمی دهم رشته ریاضی و تجربی همراه شما هستیم.

جواب باهم بیاندیشیم صفحه 15 شیمی دهم

١- با توجه به شکل به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.
آ) جدول زیر را کامل کنید.

نماد ایزوتوپدرصد فراوانی در طبیعت    (A)عدد جرمیجرم اتمی میانگین
36Li 66/94
37Li 94٪76/94

ب) جرم اتمی میانگین هر عنصر همان جرم نشان 3 شده در جدول دور‌ه‌ای عنصر‌هاست. رابطه‌ای بین جرم اتمی میانگین، درصد فراوانی و جرم اتمی ایزوتوپ‌ها بنویسید.

جواب باهم بیاندیشیم صفحه 15 شیمی دهم

2- شکل روبه رو ایزوتوپ‌های کلر را نشان می‌دهد.


آ) جرم اتمی میانگین کلر را حساب کنید.


کلر دارای دو ایزوتوپ است که با توجه به نمودار دایره‌ای درصد فراوانی آنها به صورت زیر است:

جواب باهم بیاندیشیم صفحه 15 شیمی دهم
ب) جرم اتمی میانگین به دست آمده را با جرم اتمی کلر در جدول دور‌ه‌ای مقایسه کنید.

جرم اتمی محاسبه شده با فرمول مقداری کمتر از مقدار موجود در جدول تناوبی است.
جواب باهم بیاندیشیم صفحه 15 شیمی دهم
جواب باهم بیاندیشیم صفحه 15 شیمی دهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه