جواب باهم بیاندیشیم صفحه ۳۴ شیمی یازدهم


haladars مرداد 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب باهم بیاندیشیم صفحه ۳۴ شیمی یازدهم

در این نوشته با جواب باهم بیاندیشیم صفحه 34 شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب باهم بیاندیشیم صفحه 34 شیمی یازدهم

1- شکل زیر برخی ویژگی‌ها و رفتارهای فیزیکی و شیمیایی آلکان‌های راست زنجیر را نشان می‌د‌هد. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید:

جواب باهم بیاندیشیم صفحه 34 شیمی یازدهم
جواب باهم بیاندیشیم صفحه 34 شیمی یازدهم

الف) با افزایش شمار کربن‌ها، نقطۀ جوش هیدروکربن‌ها در فشار یک اتمسفر چه تغییری می‌کند؟
ب) پیش‌بینی کنید نقطۀ جوش کدام هیدروکربن بالاتر است؟

جواب باهم بیاندیشیم صفحه 34 شیمی یازدهم

هرچه مولکول هیدروکربنی کوچک‌تر باشد نیروهای بین مولکولی کمتر بوده و نقطه جوش پایین‌تر می‌آید و هیدروکربن فرّارتر خواهد بود.


ت) پژوهش‌ها نشان می‌د‌هد که گشتاور دو قطبی آلکان‌ها حدود صفر است. با این توصیف مولکول‌های این مواد، قطبی یا ناقطبی هستند؟ 

ناقطبی


ث) نیروی بین مولکولی در آلکان‌ها از چه نوعی است؟ افزایش شمار اتم‌های کربن بر این نیروها چه اثری دارد؟

واندروالسی، افزایش شمار اتم‌های کربن سبب افزایش نیروهای بین مولکولی می‌شود.


ج) چرا با بزرگ‌تر شدن زنجیر کربنی، گران روی آلکان افزایش می‌یابد؟

با بزرگ‌تر شدن زنجیره‌ی کربنی، جرم مولی آلکان بیشتر شده، نیروهای بین مولکولی افزایش یافته و سبب افزایش گران روی آلکان می‌شود.


چ) پیش‌بینی کنید کدام ماده چسبنده‌تر است؟ چرا؟


گریس (با فرمول تقریبی C18 H38m ) یا وازلین (با فرمول مولکولی تقریبی C25 H52 ) وازلین، هر چه تعداد کربن‌ها افزایش یابد، جرم مولی ترکیب بیشتر شده و نیروهای بین مولکولی افزایش می‌یابد و قدرت چسبندگی ماده بیشتر می‌شود.

ح) نمودار صفحۀ بعد ترتیب نقطۀ جوش آلکان‌های راست زنجیر را نشان می‌دهد. با توجه به آن:

image 207
جواب باهم بیاندیشیم صفحه 34 شیمی یازدهم

1- کدام آلکان‌ها در دمای اتاق به حالت گاز هستند؟

 آلکان‌های دارای یک تا چهار اتم کربن


2- رابطه بین نقطۀجوش و جرم مولی آلکان‌ها را توصیف کنید.


 با افزایش جرم مولی آلکان‌ها، نقطه‌ی جوش هیدروکربن‌ها افزایش می‌یابد (رابطه‌ی مستقیم)

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه