جواب باهم بیاندیشیم صفحه ۳۷ شیمی یازدهم


haladars مرداد 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب باهم بیاندیشیم صفحه ۳۷ شیمی یازدهم

در این نوشته با جواب باهم بیاندیشیم صفحه 37 شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب باهم بیاندیشیم صفحه 37 شیمی یازدهم

1- نام دو آلکان زیر را در نظر بگیرید.

جواب باهم بیاندیشیم صفحه 37 شیمی یازدهم
جواب باهم بیاندیشیم صفحه 37 شیمی یازدهم

الف) هر عدد و هر واژه در نام هیدروکربن نشان‌دهندۀ چیست؟


 هر عدد نشان‌دهنده‌ی جایگاه اتصال یک شاخه به کربن است. هر واژه مشخص کننده تعداد کربن می‌باشد.


ب) تفاوت این دو ترکیب در چیست؟


جایگاه اتصال شاخه‌ها به هیدروکربن


2- ساختار 3- متیل هگزان و 4- متیل هپتان را رسم کنید.

image 209

3- در ساختار 3- متیل هگزان، سه زنجیر کربین وجود دارد. نخست آنها را بیابید سپس از میان آنها زنجیر اصلی را انتخاب کنید.

image 210

4- با توجه به داده‌های زیر روشی برای تشخیص زنجیر اصلی (زنجیری که بیشترین تعداد اتم‌های کربن را دارد) و شماره‌گذاری کربن‌ها در این زنجیر بیابید.


الف) زنجیره‌ی اصلی، بلندترین زنجیره‌ی کربنی از لحاظ تعداد اتم کربن (C) می‌باشد.

ب) از سمتی روی کربن‌ها شماره‌گذاری می‌کنیم که به شاخه فرعی نزدیک‌تر باشد.

جواب باهم بیاندیشیم صفحه 37 شیمی یازدهم
جواب باهم بیاندیشیم صفحه 37 شیمی یازدهم

5- با توجه به نام‌گذاری زیر، روشی برای نامیدن آلکان‌های با بیش از یک شاخه فرعی را بیابید.


اگرتعداد شاخه‌های فرعی بیش از یکی باشد، ابتدا موقعیت شاخه‌ها را بیان می‌کنیم و سپس با استفاده از پیشوندهای یونانی دی، تری، تترا و… تعداد شاخه‌های فرعی را همراه نام شاخه ذکر می‌کنیم.

جواب باهم بیاندیشیم صفحه 37 شیمی یازدهم
جواب باهم بیاندیشیم صفحه 37 شیمی یازدهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه