جواب باهم بیاندیشیم صفحه ۷ شیمی یازدهم


haladars مرداد 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب باهم بیاندیشیم صفحه ۷ شیمی یازدهم

در این نوشته با جواب باهم بیاندیشیم صفحه 7 شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب باهم بیاندیشیم صفحه 7 شیمی یازدهم

در شکل‌های زیر، برخی عنصرهای گروه چهاردهم و دوره سوم جدول دوره‌ای عنصرها همراه با برخی ویژگی‌های آنها نشان داده شده است. با بررسی آنها به پرسش‌ها پاسخ دهید.

جواب باهم بیاندیشیم صفحه 7 شیمی یازدهم
جواب باهم بیاندیشیم صفحه 7 شیمی یازدهم

الف) برخی عنصرهای گروه 14

جواب باهم بیاندیشیم صفحه 7 شیمی یازدهم
جواب باهم بیاندیشیم صفحه 7 شیمی یازدهم

ب) عنصرهای دوره سوم

1- در شکل «الف» سطح کدام عنصرها براق و صیقلی است؟

 سیلیسیم (Si) – ژرمانیم (Ge) – قلع (Sn) – سرب (Pb)


2- در شکل «الف» کدام عنصرها ویژگی‌های مشترک بیشتری با یکدیگر دارند (رفتارهای فیزیکی و شیمیایی آنها شبیه هم هستند)؟


سیلیسیم (Si) با ژرمانیم (Ge) و قلع (Sn) با سرب (Pb)


3- شکل‌های «الف» و «ب» را با هم مقایسه و مشخص کنید رفتار کدام عنصرها به یکدیگر شباهت بیشتری دارند. نتیجۀ مقایسۀ خود را یادداشت کنید. 


ویژگی‌‌های فسفر، گوگرد و کلر مشابه کربن و ویژگی‌های سدیم، منیزیم و آلومینیم مشابه قلع و سرب می‌باشد.
نتیجه: عنصرها را به طور کلی می‌توان در دو گروه مختلف جای داد: الف) فلزها ب) نافلزها


4- با کامل کردن جدول صفحۀ بعد به یک جمع بندی از یافته‌های خود برسید و عنصرهای مشخص شده در بالا را در سه دسته فلز، نافلز و شبه فلز قرار دهید. 


فلز: سدیم (Na)، آلومینیم (Al)، قلع (Sn)، سرب (Pb)، منیزیم (Mg)
شبه فلز:سیلیسیم (Si)، ژرمانیم (Ge)
نافلز: کربن (C)، گوگرد (S)، کلر (Cl)، فسفر (P)

خواص فیزیکی یا شیمیایینماد شیمیایی
CSiSNaAlSnClMgPPbGe
رسانایی الکتریکیداردداردنداردداردداردداردنداردداردندارددارددارد
رسانایی گرمایینداردداردنداردداردداردداردنداردداردندارددارددارد
سطح صیقلینداردداردنداردداردداردداردنداردداردندارددارددارد
چکش خوارینداردنداردنداردداردداردداردنداردداردنداردداردندارد
تمایل به دادن، گرفتن یا اشتراک الکتروناشتراکاشتراکالکترون می‌گیرد، اشتراکالکترون می‌دهدالکترون می‌دهد، اشتراکالکترون می‌دهدالکترون می‌گیرد، اشتراکالکترون می‌دهدالکترون می‌گیرد، اشتراکالکترون می‌دهدالکترون می‌دهد، اشتراک

5- در گروه 14 از بالا به پایین، خصلت فلزی چه تغییری کرده است؟


از بالا به پایین، با افزایش عدد اتمی، خصلت فلزی افزایش می‌یابد.


6 - روند تغییر خصلت فلزی و نافلزی در دورۀ سوم جدول را بررسی کنید.


 در این دوره از چپ به راست از خصلت فلزی کاسته شده و به خصلت نافلزی افزوده می‌گردد.


7- پیش‌بینی کنید کدام عنصر در گروه اول جدول دوره‌ای خصلت فلزی بیشتری دارد.

جواب باهم بیاندیشیم صفحه 7 شیمی یازدهم
جواب باهم بیاندیشیم صفحه 7 شیمی یازدهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه