آپدیت

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۱۵ شیمی دهم

15 1

در این نوشته با جواب باهم بیندیشیم صفحه ۱۵ شیمی دهم رشته ریاضی و تجربی همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۵ شیمی دهم

١- با توجه به شکل به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

آ) جدول زیر را کامل کنید.

نماد ایزوتوپدرصد فراوانی در طبیعت    (A)عدد جرمیجرم اتمی میانگین
۳۶Li ۶٪۶۶/۹۴
۳۷Li ۹۴٪۷۶/۹۴

ب) جرم اتمی میانگین هر عنصر همان جرم نشان ۳ شده در جدول دور‌ه‌ای عنصر‌هاست. رابطه‌ای بین جرم اتمی میانگین، درصد فراوانی و جرم اتمی ایزوتوپ‌ها بنویسید.

$$\chi =\frac{{{m}_{1}}{{a}_{1}}+{{m}_{2}}{{a}_{2}}+…}{100}$$

۲- شکل روبه رو ایزوتوپ‌های کلر را نشان می‌دهد.

آ) جرم اتمی میانگین کلر را حساب کنید.

کلر دارای دو ایزوتوپ است که با توجه به نمودار دایره‌ای درصد فراوانی آنها به صورت زیر است:

جواب باهم بیاندیشیم صفحه 15 شیمی دهم

ب) جرم اتمی میانگین به دست آمده را با جرم اتمی کلر در جدول دور‌ه‌ای مقایسه کنید.

جرم اتمی محاسبه شده با فرمول مقداری کمتر از مقدار موجود در جدول تناوبی است.

جواب باهم بیندیشیم صفحه 15 شیمی دهم
جواب باهم بیندیشیم صفحه ۱۵ شیمی دهم

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه