جواب با هم بیاندیشیم صفحه 36 و 37 شیمی دهم


haladars مرداد 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب با هم بیاندیشیم صفحه 36 و 37 شیمی دهم

در این نوشته با جواب با هم بیاندیشیم صفحه 36 و 37 شیمی دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب با هم بیاندیشیم صفحه 36 و 37 شیمی دهم

١- جدول زیر را در نظر بگیرید:

جواب با هم بیاندیشیم صفحه 36 و 37 شیمی دهم
جواب با هم بیاندیشیم صفحه 36 و 37 شیمی دهم

آ) آرایش الکترون- نقطه ای اتم‌های داده شده را با آرایش الکترون  نقطه‌ای اتم گازهای نجیب، مقایسه و پیش بینی کنید هر یک از این اتم‌ها در واکنش‌های شیمیایی چه رفتاری خواهد داشت؟


آرایش الکترون – نقطه‌ای گازهای نجیب هشتایی می‌باشد.
با توجه به تعداد الکترون‌های تکی می‌توان پیش بینی نمود که هر یک اتم چند اتصال یا پیوند می‌تواند برقرا کند. برای مثال گروه (16)  دارای 2 تک الکترون است و می‌تواند 2 پیوند تشکیل دهد و یا اینکه 2 الکترون دریافت کرده و به آرایش الکترونی گاز نجیب بعد از خود برسد.


ب) بررسی‌ها نشان می‌دهد که اغلب این اتم‌ها در طبیعت به صورت یون در ترکیب های گوناگون یافت می‌شود. جدول زیر یون‌های شناخته شده از این اتم‌ها را نشان می‌دهد. اکنون با توجه به آن، درستی پیش بینی‌های خود را بررسی کنید.

عناصر فلزی (گروه‌های 1، 2 و 3)  الکترون از دست می‌دهند و به آرایش گاز نجیب قبل خود می رسند.
 عناصر نافلزی (گروه‌های 15 تا 17) با گرفتن الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب بعد از خود می‌رسند.
 عناصر گروه 14 به طور معمول با به اشتراک گذاشتن الکترون به پایداری می‌رسند.

٢- با توجه به جدول بالا در هر مورد با خط زدن واژۀ نادرست، عبارت داده شده را کامل کنید.


آ) اگر تعداد الکترون‌های ظرفیت اتمی کمتر یا برابر با (سه / چهار) باشد، آن اتم در شرایط مناسب تمایل دارد که (تعدادی از / همۀ) الکترون‌های ظرفیت خود را از دست بدهد و به (کاتیون / آنیون) تبدیل شود.


ب) اتم عنصرهای گروه 1 و 2 در شرایط مناسب با (از دست دادن / گرفتن) الکترون به (کاتیون / آنیون) تبدیل می‌شوند که آرایشی همانند آرایش الکترونی گاز نجیب (پیش / پس) از خود را دارند.


پ) اتم عنصرهای گروه 15 و 16، 17 در شرایط مناسب با (از دست دادن / به دست آوردن) الکترون به (کاتیون / آنیون) هایی تبدیل می‌شود که آرایشی همانند آرایش الکترونی گاز نجیب هم دوره خود را دارد.


٣- پیش بینی کنید اتم عنصرهایی که به ترتیب در خانه‌های شمارۀ 7 و 12 جدول دوره‌ای جای دارد، در شرایط مناسب به چه یون‌هایی تبدیل می‌شود؟


عنصر خانه (7) در گروه (15) قرار دارد؛ بنابراین برای رسیدن به آرایش الکترونی گاز نجیب هم دوره‌ی پس از خود 3 الکترون دریافت می-کند و به یون X-3   تبدیل می‌شود. 

عنصری خانه  12 در گروه (2) قرار دارد؛ بنابراین برای رسیدن به آرایش الکترونی گاز نجیب دوره قبل از خود 2 الکترون از دست می‌دهد و به یون X+2  تبدیل می‌شود. 

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه