جواب با هم بیاندیشیم صفحه 39 شیمی دهم


haladars مرداد 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب با هم بیاندیشیم صفحه 39 شیمی دهم

در این نوشته با جواب با هم بیاندیشیم صفحه 39 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیاندیشیم صفحه 39 شیمی دهم

هر ترکیب یونی از لحاظ بار الکتریکی خنثی است؛ زیرا مجموع بار الکتریکی کاتیون‌ها با مجموع بار الکتریکی آنیون‌ها برابر است. از این ویژگی می‌توان برای نوشتن فرمول شیمیایی ترکیب‌های یونی دوتایی بهره برد؛ برای نمونه به چگونگی تشکیل سدیم سولفید و آلومینیم اکسید و نوشتن فرمول شیمیایی آنها توجه کنید.

جواب با هم بیاندیشیم صفحه 39 شیمی دهم
جواب با هم بیاندیشیم صفحه 39 شیمی دهم

١- روشی برای نوشتن فرمول شیمیایی ترکیب‌های یونی دوتایی ارائه کنید.


فلزها به تعداد الکترون‌های ظرفیت خود، به نافلزها الکترون می‌دهند و در نتیجه فلزها به کاتیون و نافلزها به آنیون تبدیل می‌شوند.
در فرمول شیمیایی تعداد کاتیون و آنیون‌های به دست آمده را در اندیس (زیر) هر کدام قرار می‌دهیم. در فرمول شیمیایی فلز در سمت راست و نافلز در سمت چپ قرار می‌گیرد.


2- فرمول شیمیایی هر یک از ترکیب‌های زیر را بنویسید.

جواب با هم بیاندیشیم صفحه 39 شیمی دهم
جواب با هم بیاندیشیم صفحه 39 شیمی دهم

3- با توجه به داده‌های جدول زیر، شیوۀ نام گذاری ترکیب‌های یونی دوتایی را مشخص و جدول صفحۀ بعد را کامل کنید.
ابتدا نام کاتیون را در سمت راست نوشته و سپس نام آنیون را در کنار آن وارد می‌کنیم. 

نام و نماد شیمیایی کاتیوننام و نماد شیمیایی آنیون
یون لیتیمLi+یون برمیدBr−
یون پتاسیمK+یون یدیدI−
یون منیزمMg2+یون نیترید3N−
یون کلسیمCa2+یون سولفیدS2−
یون آلومینیمAl3+یون فلوئوریدF−
فرمول شیمیایینماد یون‌های سازندهنام ترکیب یونی
MgOMg2+ ،  O2−منیزیم اکسید
CaCl2Ca2+ ،  Cl1− کلسیم کلرید
K2OO2− ،  K+ پتاسیم اکسید
Na3Pp3− ، Na+ سدیم فسفید
LiBrBr−  ، Li+لیتیم برمید

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه