جواب با هم بیاندیشیم صفحه 6 شیمی دهم


haladars مرداد 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب با هم بیاندیشیم صفحه 6 شیمی دهم

در این نوشته با جواب با هم بیاندیشیم صفحه 6 شیمی دهم رشته ریاضی و تجربی همراه شما هستیم.

جواب با هم بیاندیشیم صفحه 6 شیمی دهم

1- داده‌های جدول زیر را به دقت بررسی کنید؛ سپس به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید.

17H16H15H14H13H12H11Hنماد ایزوتوپ / ویژگی ایزوتوپ
2/3×10−23 ثانیه2/9×10−22 ثانیه9/1×10−22 ثانیه1/4×10−22 ثانیه12/32 سالپایدارپایدارنیم عمر
0 (ساختگی)0 (ساختگی)0 (ساختگی)0 (ساختگی)ناچیز0/011499/9885درصد فراوانی در طبیعت

آ) چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی میان این ایزوتوپ‌ها وجود دارد؟


عدد اتمی یکسان ولی عدد جرمی متفاوتی دارند. خواص شیمیایی یکسان ولی خواص فیزیکی متفاوتی دارند.


ب) یک نمونۀ طبیعی از عنصر هیدروژن، مخلوطی از چند ایزوتوپ است؟


ایزوتوپ‌هایی که فراوانی آنها در طبیعت بیشتر از صفر است. چون سه ایزوتوپ در طبیعت یافت می‌شود، بنابراین مخلوطی از 3 ایزوتوپ است.

پ) نیم عمر هر ایزوتوپ نشان می‌دهد که آن ایزوتوپ تا چه اندازه پایدار است. کدام ایزوتوپ هیدروژن از همه ناپایدارتر است؟


در بین ایزوتوپ‌­های طبیعی Mg13  از همه ناپایدارتر است و در ایزوتوپ­‌های ساختگی که همگی ناپایدارند، Mg17 ناپایدارتر است.


ت) هستۀ ایزوتوپ‌های ناپایدار، ماندگار نیست و با گذشت زمان متلاشی می‌شود. این ایزوتوپ‌ها پرتوزا هستند و اغلب بر اثر تلاشی افزون بر ذره‌های پرانرژی، مقدار زیادی انرژی نیز آزاد می‌کنند. انتظار دارید چند ایزوتوپ هیدروژن پرتوزا باشد؟


در بین ایزوتوپ‌های طبیعی Mg13  و در بین ایزوتوپ‌های ساختگی همگی پرتوزا هستند، بنابراین 5 ایزوتوپ هیدروژن پرتوزا هستند.


ث) اغلب هسته‌هایی که نسبت شمار نوترون‌ها به پروتون‌های آنها برابر یا بیش از 1/5 باشد، ناپایدارند و با گذشت زمان متلاشی می‌شوند. چند ایزوتوپ هیدروژن دارای این ویژگی است؟


همه ایزوتوپ‌هایی که عدد جرمی آنها بزرگتر یا مساوی 3 است. (5 ایزوتوپ)


ج) اگر ایزوتوپ های پرتوزا و ناپایدار، رادیوایزوتوپ نامیده شود، چه تعداد از ایزوتوپ‌های هیدروژن، رادیوایزوتوپ به شمار می‌رود؟


همه ایزوتوپ‌هایی که عدد جرمی آنها بزرگتر یا مساوی 3 است. (5 ایزوتوپ)


چ) درصد فراوانی هر ایزوتوپ در طبیعت نشان دهندۀ چیست؟ توضیح دهید.


پایداری آن ایزوتوپ، هر چه درصد فراوانی بیشتر باشد، پایدارتر است.


2- شکل زیر شمار تقریبی اتم‌های لیتیم را در یک نمونه طبیعی از آن نشان می‌دهد. با توجه به آن، درصد فراوانی هر یک از ایزوتوپ‌های لیتیم را حساب کنید.

جواب با هم بیاندیشیم صفحه 6 شیمی دهم
جواب با هم بیاندیشیم صفحه 6 شیمی دهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه