آپدیت

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۳۸ و ۳۹ شیمی دهم

38

در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه ۳۸ شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۳۸ و ۳۹ شیمی دهم

هر ترکیب یونی از لحاظ بار الکتریکی خنثی است؛ زیرا مجموع بار الکتریکی کاتیون‌ها با مجموع بار الکتریکی آنیون‌ها برابر است. از این ویژگی می‌توان برای نوشتن فرمول شیمیایی ترکیب‌های یونی دوتایی بهره برد؛ برای نمونه به چگونگی تشکیل سدیم سولفید و آلومینیم اکسید و نوشتن فرمول شیمیایی آنها توجه کنید.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 39 شیمی دهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه ۳۹ شیمی دهم

١- روشی برای نوشتن فرمول شیمیایی ترکیب‌های یونی دوتایی ارائه کنید.

فلزها به تعداد الکترون‌های ظرفیت خود، به نافلزها الکترون می‌دهند و در نتیجه فلزها به کاتیون و نافلزها به آنیون تبدیل می‌شوند.
در فرمول شیمیایی تعداد کاتیون و آنیون‌های به دست آمده را در اندیس (زیر) هر کدام قرار می‌دهیم. در فرمول شیمیایی فلز در سمت راست و نافلز در سمت چپ قرار می‌گیرد.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 39 شیمی دهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه ۳۸ شیمی دهم

۲- فرمول شیمیایی هر یک از ترکیب‌های زیر را بنویسید.

آ) کلسیم برمید CaBr۲ 

ب) پتاسیم نیترید K۳N

پ) منیزیم سولفید MgS      

ت) آلومینیم فلوئورید AlF۳

۳- با توجه به داده‌های جدول زیر، شیوۀ نام گذاری ترکیب‌های یونی دوتایی را مشخص و جدول صفحۀ بعد را کامل کنید.

ابتدا نام کاتیون را در سمت راست نوشته و سپس نام آنیون را در کنار آن وارد می‌کنیم. 

نام و نماد شیمیایی کاتیوننام و نماد شیمیایی آنیون
یون لیتیمLi+یون برمیدBr−
یون پتاسیمK+یون یدیدI−
یون منیزمMg۲+یون نیترید۳N−
یون کلسیمCa۲+یون سولفیدS2−
یون آلومینیمAl۳+یون فلوئوریدF−
فرمول شیمیایینماد یون‌های سازندهنام ترکیب یونی
MgOMg2+ ،  O2−منیزیم اکسید
CaCl2Ca2+ ،  Cl1− کلسیم کلرید
K۲OO2− ،  K+ پتاسیم اکسید
Na۳Pp3− ، Na+ سدیم فسفید
LiBrBr−  ، Li+لیتیم برمید
جواب با هم بیندیشیم صفحه ۳۹ شیمی دهم

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه