در این نوشته با جواب ببین و بگو صفحه 13 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب ببین و بگو صفحه 13 هدیه سوم

«یکی از بهترین راه‌های تشکر از خدا، استفاده‌ ی صحیح از نعمت‌ های اوست.»
 حالا به من کمک کن بدانم چه کارهایی را باید انجام دهم و چه کارهایی را نباید انجام دهم؟

کارهایی که باید انجام دهم.کارهایی که نباید انجام دهم.
کمک به دیگرانچیدن گل‌‌ها
کمک به دیگرانآزار رساندن به حیوانات
ریختن زباله در سطل زبالهرفتن به داخل چمن و فضای سبز