در این نوشته با جواب برایم بگو صفحه 59 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب برایم بگو صفحه 59 هدیه پنجم

الف) هر یک از کارها در کدام رفتار شخصیت‌های داستان دیده می شود؟

تهمت   ←   فرهاد

غیبت   ←   رضا

ب) این کارهای زشت، چه نتایجی می تواند به دنبال داشته باشد؟

تهمت : بدبینی دیگران، عذاب وجدان، بردن آبرو

غیبت : بردن آبروی فردف بدبینی دیگران