جواب بررسی صفحه ۷۲ فلسفه یازدهم

در این نوشته با جواب بررسی صفحه ۷۲ فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب بررسی صفحه ۷۲ فلسفه یازدهم

به نظر شما چرا این دو اندیشمند بزرگ دورۀ یونان به حقیقتی به نام «نفس» توجه کردند و به بعُدی ماورای بدن برای انسان قائل شدند؟

ازین رو بدان توجه کردند که از نظر آن ها نفس انسان در هنگام تولّد، حالت بالقوه دارد و هیچ چیز بالفعلی ندارد، نه علم، نه احساس، نه محبت و نه نفرت و نه هیچ چیز دیگر. نفس، به تدریج این امور را کسب می کند و به «فعلیت» می رساند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه