جواب به کار ببندیم صفحه 21 فلسفه دوازدهم


haladars شهریور 25, 1401 دقیقه مطالعه
جواب به کار ببندیم صفحه 21 فلسفه دوازدهم

در این نوشته با جواب به کار ببندیم صفحه 21 فلسفه دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب به کار ببندیم صفحه 21 فلسفه دوازدهم

1- مواردی که در زیر می آید، از نظر فیلسوفان، از نتایج اصل «علیّت» و «سنخیّت علتّ و معلول» است. آنان می گویند، چون هر انسانی این دو اصل را پذیرفته است، این موارد را هم به طور ضمنی قبول دارد. نظر شما در این باره چیست؟ نظر خود را روبه روی هر مورد بنویسید.

جواب به کار ببندیم صفحه 21 فلسفه دوازدهم
جواب به کار ببندیم صفحه 21 فلسفه دوازدهم

2- دیدگاه های زیر، نظر کدام یک از فلاسفه است؟

– علیّت حاصل توالی پدیده هاست.

– درک انسان از علیّت، درکی فطری است.

– چون انسان از جهت ذاتی ممکن است، نیاز به علت دارد.

– اصل علیّت یک اصل تجربی است.

– اصل علیّت یک اصل کاملاً عقلی است.

– علیّت حاصل توالی پدیده هاست.         تجربه گرایان یا امپریست ها

– درک انسان از علیّت، درکی فطری است.         دکارت 

– چون انسان از جهت ذاتی ممکن است، نیاز به علت دارد.         ابن سینا

– اصل علیّت یک اصل تجربی است.           دیوید هیوم و تجربه گرایان

– اصل علیّت یک اصل کاملاً عقلی است.           فلاسفه مسلمان و عقل گرایان

3- شعر زیر کدام اصل را تأیید می کند؟ شرح دهید.

چو بد کردی مشو غافل ز آفات                      که واجب شد طبیعت را مکافات

ناظر بر اصل سنخیت علت و معلول است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه