جواب به کار ببندیم صفحه ۸۲ فلسفه یازدهم

در این نوشته با جواب به کار ببندیم صفحه ۸۲ فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب به کار ببندیم صفحه ۸۲ فلسفه یازدهم

۱) اکنون که دیدگاه های مختلف را دربارۀ حقیقت و چیستی انسان مطالعه کرده اید، نکتۀ اصلی هر دیدگاه را بیان کنید.

 نظر ارسطو: انسان علاوه بر جسم دارای روح مجرد است که منشأ اندیشه ورزی و تفکر است.

نظر ابن سینا: روح در مرحله «جنین» به بدن ملحق می شود و انسان روح خود را بی واسطه درک می کند.

نظر دکارت: «من» یا «ذهن» مرکز اندیشه هاست و چیزی ورای بدن و ضمیمه شده به آن است.

نظر صدرائیان: روح و بدن یک واحد را پدید می آورند به طوری که روح جنبه باطن و بدن جنبه ظاهر است؛ روح نتیجه رشد و تکامل خود جسم و بدن است.

نظر داروینیست ها:  انسان حیوانی است پیچیده تر از سایر حیوانات و تفاوتی ذاتی با آن ها ندارد.

نظر ماتریالیست ها: چون عالم چیزی جز ماده و طبیعت نیست، انسان نیز یک موجود کاملا مادی اما پیچیده تر از سایر موجودات است و در انسان چیزی به نام روح مجرد وجود ندارد.

نظر اگزیستانسیالیست ها: انسان چه مادی محض باشد و چه غیر مادی، وجودی نا متعین دارد که با علم و اراده خود ماهیت خود را می سازد.

۲) به نظر شما کدام دیدگاه حقیقت و چیستی انسان را بهتر بیان کرده است؟ دلیل شما چیست؟

نگاه صدرائیان از سایر نگاه ها حقیقت و چیستی انسان را بهتر بیان کرده است چرا که بُد باطنی انسان را روح و بُعد جسمانی آن را جسم تشکیل می دهد.

۳) دیدگاه فلاسفۀ اسلامی دربارۀ انسان را با نظرات مختلف در معرفت شناسی مطابقت دهید و بگویید نظر این فلاسفه با کدام دیدگاه در معرفت شناسی نزدیکی بیشتر دارد؟

۱- نظر ارسطو: دیدگاه ها در باره معرفت: از آن جا که ارسطو هم برای ادراک حسی و هم عقل، اعتبار قائل بود، این امکان برای او بوده که در مورد انسان نیز معتقد شود که وجود وی هم دارای حقیقتی جسمانی و هم روحانی است.

۲- نظر ابن سینا: دیدگاه ها در باره معرفت: اعتقاد به حقیقت جسمانی و روحانی در باره ابن سینا نیز صادق است، علاوه بر اینکه ابن سینا به دو ابزار دیگر یعنی شهود قلبی و روحی نیز اعتقاد داشته و این دو ابزار برای وی این امکان را فراهم کرد که معرفت بیشتری در باره انسان به خصوص در بعد روحی به دست آورد.

۳- نظر دکارت: دیدگاه ها در باره معرفت: دکارت نیز مانند ارسطو ادراک حسی و عقل را معتبر می دانسته، لذا قائل به دو بعد جسمی و روحی برای انسان بوده است.

۴- نظر صدرائیان: دیدگاه ها در باره معرفت: صدرائیان علاوه بر اینکه حس، عقل و وحی را قبول داشته اند، در ادراک شهودی و عرفانی از ابن سینا بسیار جلوتر رفته اند، لذا به نکات دقیق تری در باره حقیقت روح و رابطه آن با جسم رسیده اند.

۵- نظر داروینیست ها: دیدگاه ها در باره معرفت: بیشتر بر حس و تجربه تکیه کرده اند، لذا توجهی به جنبه ماورایی و روحانی وجود انسان نکرده اند و او را در حد حیوان تقلیل داده اند.

۶- نظر ماتریالیست ها: دیدگاه ها در باره معرفت: فقط ابزار حس و تجربه را تنها ابزار کسب معرفت می دانند؛ همان طور که معتقدند هستی چیزی جز ماده نیست، اعتقاد دارند حیات انسانی نیز یک حیات مادی است و سخن از روح مجرد برای انسان، غیر علمی و ناصحیح است.

۷- نظر اگزیستانسیالیست ها: دیدگاه ها در باره معرفت:  نظر یکسانی در یک بعدی یا دو بعدی بودن انسان ندارند.

اگزیستانسیالیست های خدا گرا، چون ابزار معرفت را هم حس و هم عقل می دانند، آن حقیقت روحانی را می پذیرند اما کسانی مانند سارتر که ملحد و مادی گرا هستند آن حقیقت ماورایی و روحانی را انکار می کنند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه