جواب به کار ببندیم صفحه ۹۳ فلسفه یازدهم

در این نوشته با جواب به کار ببندیم صفحه ۹۳ فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب به کار ببندیم صفحه ۹۳ فلسفه یازدهم

۱) هر کدام از معیارهای فعل اخلاقی به کدام فیلسوف مربوط است؟

الف) معیار فعل اخلاقی، جستجوی سعادت و نیک بختی انسان است.

دیدگاه افلاطون

ب) معیار فعل اخلاقی، در رعایت حد اعتدال است.

دیدگاه ارسطو

پ) معیار فعل اخلاقی، در اطاعت از وجدان است.

دیدگاه کانت

ت) معیار فعل اخلاقی، برای حفظ مصالح و منافع افراد در جامعه است.

دیدگاه طبیعت گرایان

ث) معیار فعل اخلاقی، از جنس کمال و زیبایی بودن و رسانندۀ انسان به کمال است.

دیدگاه ابن سینا و فلاسفه مسلمان

۲) کدام معیار را شما می پسندید. چرا؟

دیدگاه فلاسفه مسلمان، زیرا کاملا به ویژگی های انسان نزدیک است و ویژگی های درونی و بیرونی انسان را توجیه میکند. چنان که انسان با انجام یک عمل خوب یا بد، از لحاظ درونی دچار تحولاتی می شود، مثلا با انجام کار خوب، حسی ویژه و زیبا به او دست می دهد یا با عمل بد نیز حالتی بد بر او غالب می گردد.

۳) رابطۀ عقل با اخلاق از نظر افلاطون و ارسطو و فیلسوفان مسلمان را با دوستان خود به بحث بگذارید و نتیجه را در کلاس گزارش نمایید.

آنها عقل را عامل تعیین کننده ای در اعمال انسان می دانند، زیرا اساسا تفاوت انسان را با سایر موجودات در داشتن عقل می دانند، البته میزان تأثیر عقل از نظر آنان متفاوت است. ارسطو و پیروان او عقل و نقش آن را بسیار پررنگ می دانند. در حالی که افلاطون و پیروانش به اندازه ارسطو برای عقل اهمیت قائل نیستند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه