جواب تطبیق صفحه ۸۹ فلسفه یازدهم

در این نوشته با جواب تطبیق صفحه ۸۹ فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب تطبیق صفحه ۸۹ فلسفه یازدهم

این دیدگاه کانت را با نظر وی دربارۀ انسان مطابقت دهید. آیا سازگاری می بینید یا ناسازگاری؟

دیدگاه کانت در مورد انسان: انسان یک موجود اخلاقی و برخوردار از وجدان اخلاقی است و یک چنین ویژگی بدون وجود اختیار و ارادۀ آزاد معنا ندارد

این دیدگاه با دیدگاهی که در صفحه قبل مطالعه نمودیم مطابقت و سازگاری دارد.

دیدگاه بالا را با دیدگاه داروینیست ها و ماتریالیست ها و دکارت در انسان شناسی تطبیق دهید و توضیح بدهید که این دیدگاه با کدام یک از آنها سازگار و با کدام یک ناسازگار است.

دیدگاه طبیعت گرایان با دیدگاه ماتریالیست ها و داروینیست ها از جهت نپذیرفتن بعد غیر جسمانی برای انسان، یکسان است.

این دیدگاه همانند داروینیست ها رعایت اصول اخلاقی را ضرورت زیست اجتماعی می دانند.

اما دکارت برای انسان روح قائل است و آن را حاکم بر بدن می داند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه