در این نوشته با جواب تمرین صفحه 110 فیزیک دهم رشته ریاضی و تجربی همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 110 فیزیک دهم

قطعه یخی به جرم 1 کیلوگرم و دمای اولیه -20 درجه سانتی گراد را آن قدر گرم می کنیم تا تمام آن تبدیل به بخار 100 درجه سانتی گراد شود. کل گرمای مورد نیاز برای این تبدیل چند کیلو ژول است؟

گرمای لازم برای تبدیل یخ -20 درجه سلسیوس به بخار 100 درجه سلسیوس از مجموع گرما در چهار فرایند حاصل می شود.

1) تبدیل یخ -20 درجه به 0 درجه سلسیوس

2) تبدیل یخ 0 درجه به آب 0 درجه سلسیوس

3) تبدیل آب 0 درجه به آب 100 درجه سلسیوس

4) تبدیل آب 100 درجه به بخار 100 درجه سلسیوس

یعنی

جواب تمرین صفحه 110 فیزیک دهم
جواب تمرین صفحه 110 فیزیک دهم

برچسب شده در: