در این نوشته با جواب تمرین صفحه 115 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 115 ریاضی دوم

1- برای شکل‌هایی که قسمت‌های مساوی دارند، جملات را مانند نمونه کامل کنید.

جواب تمرین صفحه 115 ریاضی دوم

2- با توجّه به پرچم جمهوری اسلامی ایران جمله‌ها را کامل کنید.


– 1 قسمت از 3 قسمت مساوی پرچم سبز است.


– 1 قسمت از 3 قسمت مساوی پرچم قرمز است.

image 6

3- عدد 27 در شکل زیر نشان داده شده است.

image 1

27 یعنی 2 ده تایی و 7 قسمت از 10 قسمت مساوی. به همین ترتیب جاهای خالی را برای عددهای دیگر کامل کنید.


– 49 یعنی 4 ده تایی و 9 قسمت از 10 قسمت مساوی.


– 74 یعنی 7 ده تایی و 4 قسمت از 10 قسمت مساوی.

4- در مورد هر شکل جملات را کامل کنید.

جواب تمرین صفحه 115 ریاضی دوم

برچسب شده در: