در این نوشته با جواب تمرین صفحه 130 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 130 ریاضی دوم

1- برای انتخاب نماینده‌ی دانش آموزان کلاس از بین 3 دانش آموز به نام‌های زهرا، فاطمه و مریم یک نفر باید انتخاب می‌شد. رأی‌های دانش آموزان در زیر نوشته شده است. با رسم چوب خط تعداد رأی هرکس را پیدا کنید. (بهتر است یک نفر نام‌ها را بخواند و نفر دیگر چوب خط رسم کند)


مریم- فاطمه- فاطمه- فاطمه – زهرا- فاطمه – مریم- زهرا – زهرا- فاطمه- مریم- مریم – فاطمه- زهرا- مریم- مریم فاطمه- فاطمه- مریم – زهرا- زهرا- زهرا -فاطمه -فاطمه – فاطمه- مریم- مریم- فاطمه- فاطمه- زهرا

image 325
image 322

چه کسی بیشترین رأی را آورده است؟

فاطمه


چند نفر در این کلاس رأی داده‌اند؟

33

2- کتاب‌های یک کتاب خانه در شکل زیر نشان داده شده است. رنگ زرد نشان دهنده‌ی کتاب‌های داستانی، رنگ سبز کتاب‌های مذهبی و رنگ آبی کتاب‌های علمی است. تعداد کتاب‌های هر موضوع را سرشماری کنید.

image 324
جواب تمرین صفحه 130 ریاضی دوم

 – تعداد کتاب‌های چه موضوعی بیشتر از بقیّه است؟

علمی


–  کدام موضوع کتاب‌های کمتری دارد؟

داستانی


–  تعداد کتاب‌های داستانی و مذهبی روی هم چند تا است؟

20

برچسب شده در: