در این نوشته با جواب تمرین صفحه 43 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 43 ریاضی دوم

1- نقطه‌ها را با خط کش به هم وصل کنید و شکلی را که توضیح داده شده است، رسم کنید.

– 4 ضلع و 4 گوشه دارد.
2 ضلع آن مساوی است.

image 462

– 4 ضلع و 4 گوشه دارد.
 4 ضلع آن مساوی است.

image 461

– 6 گوشه دارد.

image 463

– 3 ضلع دارد.

image 464

2- با توجّه به شکل، نمودار را کامل کنید.

جواب تمرین صفحه 43 ریاضی دوم

برچسب شده در: