در این نوشته با جواب تمرین صفحه 55 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 55 ریاضی هشتم

1- عبارت جبری جملهٔ nام هریک از الگوهای عددی زیر را بنویسید.

image 206

2- عبارت‌های جبری زیر را ساده کنید.


اگر جمله‌ای ضریب نداشت ضریب آن 1 است.

image 207

3- مساحت هر شکل را با یک عبارت جبری بیان کنید.

جواب تمرین صفحه 55 ریاضی هشتم
جواب تمرین صفحه 55 ریاضی هشتم

4- دانش آموزی، عبارت‌های جبری زیر را نادرست ساده کرده است. اشتباه او را پیدا کنید.

الف)

a(b+c)=ab+c
a(b+c)=ab+ac

ب)

2x+3y−(2x−y)=2x+3y−2x−y−2y
2x+3y−(2x−y)=2x+3y−2x+y=4y

5- با توجه به شکل، یک تساوی جبری بنویسید.

image 209

s=a(b+c+d)=ab+ac+ad

گام به گام سایر صفحات درس ساده کردن عبارت های جبری

برچسب شده در: