جواب تمرین صفحه ۵۵ ریاضی هشتم


haladars دی 9, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه ۵۵ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 55 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 55 ریاضی هشتم

1- عبارت جبری جملهٔ nام هریک از الگوهای عددی زیر را بنویسید.

image 206

2- عبارت‌های جبری زیر را ساده کنید.


اگر جمله‌ای ضریب نداشت ضریب آن 1 است.

image 207

3- مساحت هر شکل را با یک عبارت جبری بیان کنید.

جواب تمرین صفحه 55 ریاضی هشتم
جواب تمرین صفحه 55 ریاضی هشتم

4- دانش آموزی، عبارت‌های جبری زیر را نادرست ساده کرده است. اشتباه او را پیدا کنید.

الف)

a(b+c)=ab+c
a(b+c)=ab+ac

ب)

2x+3y−(2x−y)=2x+3y−2x−y−2y
2x+3y−(2x−y)=2x+3y−2x+y=4y

5- با توجه به شکل، یک تساوی جبری بنویسید.

image 209

s=a(b+c+d)=ab+ac+ad

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه