در این نوشته با جواب تمرین های ترکیبی صفحه 96 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین های ترکیبی صفحه 96 ریاضی هفتم

در صورتی که تمرین‌های ترکیبی زیر را بتوانید انجام دهید، مطمئن می‌شوید، این فصل را به خوبی آموخته‌اید.

1- عبارت توان‌دار زیر را محاسبه کنید.

image 577

2- عبارت توان‌دار را تا جایی که ممکن است، ساده کنید.

image 578

3- مقدار تقریبی عدد √32 را بنویسید.

image 579

4- ریشه‌های دوم عدد 121 را بنویسید و تساوی‌های زیر را کامل کنید.

جواب تمرین های ترکیبی صفحه 96 ریاضی هفتم

برچسب شده در: