در این نوشته با جواب تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دوازدهم

1ــ برای هر یک از موارد زیر دلیلی بیاورید.
آ) اسیدها و بازها با ثابت یونش کوچک، الکترولیت ضعیف به شمار می روند

ثابت یونش کوچک نشان دهنده میزان یونش کم و غلظت کم یون ها در محلول است .


ب) اغلب اسیدها و بازهای شناخته شده ضعیف هستند

اغلب اسیدهای شناخته شده ( آلی و معدنی ) ضعیف هستند به طوریکه مصرف خوراکی ها و داروها و همچنین استفاده از بسیاری پاک کننده های گوناگون ، این ویژگی را تأیید می کند .

پ) در محلول 0/1 مولار نیتریک اسید در دمای اتاق، [NO3]=0/1 mol.L-1 است.

نیتریک اسید یک اسید قوی است . از این رو در محلول آن ، یونش به طور کامل رخ می دهد و به ازای یونش هر HNO3 در محلول، یک یون هیدرونیوم و یک یون نیترات تولید می شود . پس :

ت) در محلول 0/01 مولار فورمیک اسید [HCOOH]>[H+] است.

فورمیک اسید یک اسید ضعیف است از این رو در محلول به طور جزئی یونیده می شود در واقع مولکول های  HCOOH به طور عمده به شکل یونیده نشده در محلول وجود دارند.

image 141

رنگ سرخ کاغذ نشانه اسیدی بودن محلول است . رسانایی الکتریکی کم آن ، محلول الکترولیت ضعیف را یادآوری می کند .

2- کاغذ pH بر اثر آغشته شدن به نمونه ای از یک محلول، به رنگ سرخ در می آید . همچنین رسانایی الکتریکی این محلول در شرایط یکسان به طور آشکاری از محلول آبی سدیم کلرید کمتر است. این محلول محتوی کدام ماده حل شونده می تواند باشد؟ توضیح دهید.

                                                      CH3OH , KOH , HCOOH , HCl , NH3

رنگ سرخ کاغذ PH نشانه اسیدی بودن محلول است. رسانایی الکتریکی کم آن، محلول الکترولیت ضعیف را یادآوری می‌کند. این ویژگی‌های محلول یک اسید ضعیف است که با HCOOH(aq) همخوانی دارد. HCl ، KOH و KBr الکترولیت‌های قوی بوده اما CH3OH غیر الکترولیت است. NH3 با اینکه الکترولیت ضعیف است اما محلول آبی آن خاصیت بازی دارد.

3-  در دما و غلظت یکسان، هر یک از شکل های زیر به کدامیک از محلول ها تعلق دارد؟ چرا؟

آ(  محلول استیک اسید ( Ka=1/8´10-5  ) .

ب(  محلول هیدروبرمیک اسید ) Ka بسیار بزرگ ).

پ( محلول هیدروسیانیک اسید ( Ka=4/9´10-10  ).

جواب تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دوازدهم

بر اساس مقدار ثابت یونش محلول (3) با هیدروبرمیک اسید ، محلول (2) با استیک اسید ، و محلول (1) با هیدروسیانیک اسید همخوانی دارد . زیرا برای اسیدهای تک پروتون دار هرچه غلظت یون هیدرونیوم بیشتر باشد ، ثابت یونش بزرگتر است .

4-  رنگ گل ادریسی به میزان اسیدی بودن خاک بستگی دارد . این گل در خاکی که غلظت یون هیدرونیوم آن 5-10´2 مول بر لیتر است به رنگ آبی اما در خاک دیگری که غلظت یون هیدرونیوم 9-10´4 مول بر لیتر  است به رنگ سرخ شکوفا می شود. pH این دو نوع خاک را حساب کنید.

جواب تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دوازدهم
image 143

5ــ دانش آموزی برای نشان دادن ارتباط بین حاصل ضرب غلظت یون های هیدرونیوم و هیدروکسید با حجم محلول، شکل های ب تا ت را پیشنهاد داده است.

جواب تمرین های دوره ای صفحه 33 شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای صفحه 33 شیمی دوازدهم

کدامیک از این شکل ها ارتباط بین کمیت های داده شده را به درستی نشان می دهد؟

جواب تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دوازدهم

[OH] همواره مقدار ثابتی است ، از این رو [H+] با توجه به اینکه در دمای ثابت برای محلول ها آبی حاصل ضرب با تغییر حجم محلول ، حاصل ضرب غلظت این یون ها ثابت می ماند در واقع نمودار (پ) برای این توصیف مناسب است.

6- در نمونه ای از عصارۀ گوجه فرنگی، غلظت یون هیدرونیوم 10×4برابر غلظت یون هیدروکسید است. pHآن را حساب کنید و در جای خالی بنویسید.

جواب تمرین های دوره ای صفحه 33 شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای صفحه 33 شیمی دوازدهم
image 142
جواب تمرین های دوره ای صفحه 33 شیمی دوازدهم

7- pH یک نمونه از آب سیب برابر با 4/7 است. نسبت غلظت یون های هیدرونیوم به یون های هیدروکسید را در این نمونه حساب کنید.

image 135
جواب تمرین های دوره ای صفحه 33 شیمی دوازدهم

8- هر یک از شکل های زیر 500 میلی لیتر از محلول آبی یک حل شونده را نشان می دهد.

جواب تمرین های دوره ای صفحه 33 شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای صفحه 33 شیمی دوازدهم

آ) این حل شونده ها اسید آرنیوس هستند یا باز آرنیوس؟ چرا؟

اسید آرنیوس ، زیرا با حل شدن در آب باعث افزایش غلظت یون هیدرونیوم شده اند .

ب) درجه یونش و pH را برای هر یک از آنها حساب کنید (هر ذره را 0/ 00 1 مول از آن گونه در نظر بگیرید).

جواب تمرین های دوره ای صفحه 33 شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای صفحه 33 شیمی دوازدهم

9- HX و HY دو اسید ضعیف هستند. اگر 12 گرم از HX و 8 گرم از HY جداگانه در 1 لیتر آب حل شوند، pH این دو محلول برابر خواهد شد. با مقایسه درجه یونش آن ها مشخص کنید کدام اسید قوی تر است؟ چرا؟ (1mol HX = 150 g, 1mol HY = 50g)

image 137
جواب تمرین های دوره ای صفحه 33 شیمی دوازدهم

10- یک کارشناس شیمی، pH نمونه هایی از 200 لیتر محلول تهیه شده ( 1 و 2 ) را اندازه گیری کرده است. حساب کنید، چه جرمی از هر ماده حل شونده به 200 لیتر آب افزوده شده است؟ از تغییر حجم چشم پوشی کنید.

جواب تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دوازدهم
image 139

11- با توجه به شکل زیر که نمای ذره ای از یک واکنش را نشان می دهد، به پرسش ها پاسخ دهید.

آ( هر یک از جاهای خالی را با فرمول شیمیایی مناسب پر کنید.

جواب تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل اول شیمی دوازدهم

ب( از واکنش 100 میلی لیتر محلول هیدروکلریک اسید 0/2 مول بر لیتر با مقدار کافی از سدیم هیدروژن کربنات، چند میلی لیتر گاز کربن دی اکسید در STP تولید می شود؟

image 138
جواب تمرین های دوره ای صفحه 33 شیمی دوازدهم

12- ثابت یونش برای محلول های BOH(aq) و B’OH(aq) در دمای اتاق به ترتیب برابر با 1/8´10-5 و 4/8´10-4 است.

آ) کدام یک باز قوی تری است؟ چرا؟

می دانیم که هرچه ثابت یونش یک باز بیشتر باشد، باز قوی تر خواهد بود. در نتیجه محلول B’OH باز قوی تر است.

ب) pH کدام محلول کمتر است؟ چرا؟

محلول BOH باز ضعیفی است. در نتیجه غلظت یون هیدرونیوم آن به مراتب از محلول دیگری بیشتر است. در نتیجه pH کمتری دارد.