جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم


haladars مرداد 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم

در این نوشته با جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم

١- بررسی نمونه‌ای از یک شهاب سنگ نشان داد که در این شهاب سنگ ایزوتوپ‌های56Fe 56Fe ،54Fe وجود دارد.


آ) آرایش الکترونی 56Fe را رسم کنید.

جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم

ب) موقعیت آهن را در جدول دوره ‌ی عنصرها مشخص کنید.

 دوره 4، گروه 8


پ) آهن به کدام دسته از عنصرهای جدول تعلق دارد؟

 آهن به دسته d تعلق دارد، چون زیر لایه d این عنصر در حال پر شدن می‌باشد.


ت) آیا آرایش الکترونی ایزوتوپ‌های آهن یکسان؟ چرا؟ 

بله، چون ایزوتوپ‌ها عدد اتمی یکسانی دارند و در یک اتم خنثی تعداد الکترون و پروتون برابر است. دقت کنید که در نوشتن آرایش الکترونی، تعداد الکترون‌ها را در نظر می‌گیریم. چون ایزوتوپ‌ها الکترون‌های برابری دارند، پس آرایش الکترونی آنها مشابه است.


٢- با استفاده از آرایش الکترون  نقطه‌ای اتم‌ها در هر مورد، روند تشکیل، نام و فرمول شیمیایی ترکیب یونی حاصل از واکنش اتم‌های داده شده را مشخص کنید.

جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم

٣- با توجه به شکل

جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم

ب) مفهوم هم مکانی را توضیح دهید.

 ایزوتوپ به معنی هم مکان می باشد و اتم‌هایی که ایزوتوپ یکدیگرند در جدول تناوبی در یک خانه قرار می‌گیرند.

٤- هرگاه یک جریان الکتریکی متناوب و 110 ولتی به یک خیار شور اعمال شود، خیارشور مانند شکل زیر شروع به درخشیدن می‌کند. علت ایجاد نور رنگی را توضیح دهید.

 در خیار شور یون‌های مثبت (سدیم) و منفی (کلر) وجود دارد. هرگاه جریان برق با ولتاژ بالا (110 ولت) را از درون خیار شور عبور دهیم. یون‌های سدیم با جذب انرژی جریان برق، از خود پرتوهای الکترومغناطیس گسیل می‌دارد که برای فلز سدیم نگ آن زرد است.

جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم

۵- آرایش الکترونی اتم‌های باریم و ید به شما داده شده است؛ با توجه به آن:

جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم

آ) پیش بینی کنید که هر یک از اتم‌های باریم و ید در شرایط مناسب به چه یونی تبدیل می‌شود؟


اتم باریم فلزی بوده و با از دست دادن الکترون‌های ظرفیتی خود به آرایش گاز نجیب Xe  تبدیل می‌شوند و یون +Ba2 ایجاد می‌کنند اتم یُد نافلزی بوده و با گرفتن یک الکترون به آرایش گاز نجیب Xe تبدیل شده و یون -I ایجاد می‌کند.

ب) فرمول شیمیایی ترکیب یونی حاصل از واکنش باریم با یُد را بنویسید.

جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم

۶- خورشید روزانه 1022 ژول انرژی به سوی زمین گسیل می‌دارد.


آ) در یک سال، خورشید چند ژول انرژی به سوی زمین گسیل می‌دارد؟


 یک سال را  365 روز در نظر بگیرید آنگاه مقدار انرژی فرستاده شده از جانب خورشید به سوی زمین برابر است با:  1022J *365

ب) اگر انرژی تولید شده در خورشید از رابطۀٔ E = mc2 به دست آید، حساب کنید سالانه چند گرم از جرم خورشید در این فرایند کاسته می‌شود؟

جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم

7- گرافیت دگر شکلی از کربن است. در قرن شانزدهم میلادی قطعۀ بزرگی از گرافیت خالص کشف شد که بسیار نرم بود. به دلیل شکل ظاهری گرافیت، مردم در آن زمان می‌پنداشتند که گرافیت از سرب تشکیل شده است. امروزه با آنکه می‌دانیم مغز مداد از جنس گرافیت است، اما این ماده همچنان به سرب مداد معروف است. در ۰/۳۶ گرم گرافیت خالص، چند مول کربن و چند اتم کربن وجوددارد؟

جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم

8- در جدول روبه رو عنصرهایی نشان داده شده است که در دما و فشار اتاق به شکل مولکول‌های دو اتمی وجود دارند. با استفاده از آرایش الکترون نقطه‌ای، ساختار این مولکول‌ها را رسم کنید.

جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم

9- هر یک از شکل‌های زیر برشی از اتم یک عنصر را نشان می‌دهد؛ با توجه به آن:

جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم

آ) موقعیت هر عنصر را در جدول دوره‌ای تعیین کنید.

شکل۱۲۳۴
نام اتم۲He10Ne12Mg28Ni
دوره1234
گروه1818210

ب) کدام اتم (ها) تمایلی به انجام واکنش و ترکیب شدن ندارد؟ چرا؟


اتم 2He ، 10Ne ، چون لایه ظرفیت آنها پر است.

پ) آرایش الکترون  نقطه‌ای (٢) و(٣) را رسم و پیش‌بینی کنید هر یک از این اتم‌ها در واکنش با فلوئور چه رفتاری دارد؟

جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم

در اتم نئون همه‌ی الکترون‌ها جفت می‌باشد و بنابراین تمایلی به واکنش دادن ندارد.
اتم منیزیم 2 الکترون تکی دارد و تمایل دارد تا به دو اتم فلوئور بدهد و ترکیب منیزیم فلوئورید را بسازد.

جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم

ت) در اتم (۴) زیر لایه به طور کامل از الکترون‌ها پر شده است؟ توضیح دهید.

 با نوشتن آرایش الکترونی اتم (4) داریم:

جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم

شش زیر لایه به طور کامل از الکترون اشغال شده است.

10- پژوهشگران در حفاری یک شهر قدیمی، تکه‌ای از یک ظرف سفالی پیدا کردند. آنها برای یافتن نوع عنصرهای فلزی آن به آزمایشگاه شیمی مراجعه کردند و از این نمونه طیف نشری گرفتند. شکل زیر الگویی از طیف نشری خطی این سفال و چند عنصر فلزی را نشان می‌دهد. با توجه به آن پیش بینی کنید چه فلزهایی در این سفال وجود دارد؟

جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم

* مس و کروم
* مس و جیوه
* کلسیم و کروم
طیف نشری این نمونه از ترکیب طیف نشری مس و جیوه به دست می‌آید. بنابراین در این سفال دو فلز مس و جیوه وجود دارد.

11- دانش آموزی با استفاده از مدل فضا پرکن کربن دی اکسید مطابق شکل زیر توانست، جرم یک مولکول از آن را برحسب amu به درستی محاسبه کند.

جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه