در این نوشته با جواب حل مسئله صفحه 120 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب حل مسئله صفحه 120 ریاضی چهارم

1- کدام یک از خط‌های زیر با هم زاویه‌ی راست می‌سازند؟

image 408

شهرام: من حدس می‌زنم خط‌های 2 و 3 با هم زاویه‌ی راست می‌سازند. می‌توانیم بگوییم آنها برهم عمودند.


بهرام: چگونه می‌توانی حدس خود را آزمایش کنی؟


شهرام: چون در شکل بالا 6 خط داریم، می‌توانیم خط‌ها را ادامه دهیم. من خط‌های 2 و 3 را ادامه می‌دهم تا همدیگر را قطع کنند.


بهرام: آن وقت می‌توانی با گونیا مشخّص کنی که آیا با هم زاویه‌ی راست می‌سازند یا نه.


در شکل زیر، کار شهرام مشخّص شده است:

image 407

به همین ترتیب، خط‌های دیگر را ادامه دهید و مشخّص کنید کدام خط‌ها با هم زاویه‌ی راست می‌سازند یا برهم عمودند. خط‌های 3 و 4 نیز بر هم عمودند.


2- با استفاده از گونیا در شکل‌های زیر زاویه‌های راست را با علامت مشخّص کنید.

image 409
جواب حل مسئله صفحه 120 ریاضی چهارم