در این نوشته با جواب حل مسئله صفحه 98 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب حل مسئله صفحه 98 ریاضی سوم

در مسئله‌های زیر فقط نوع عمل را تشخیص دهید. (به دست آوردن جواب لازم نیست.)

1- هر سال 365 روز دارد. هر روز 24 ساعت است. هر سال چند ساعت است؟

ضرب


می‌توانیم به طور ساده بگوییم: 3 تا 2 تا چقدر می‌شود؟

2- فاصله‌ی شهر تهران تا قم 123 کیلومتر است. از قم تا کاشان نیز 123 کیلومتر است.


فاصله‌ی تهران تا کاشان چند کیلومتر است؟ ضرب و جمع
فاصله‌ی شهرها را با عددهای ساده‌تر بیان کنید؛ برای مثال، 100 کیلومتر.

3- بلندترین قلّه‌ی ایران «دماوند» نام دارد و 5671 متر است. بلندترین قلّه‌ی روی زمین «اورست» نام دارد و 8848 متر است. قلّه‌ی اورست چند متر از قلّه‌ی دماوند بلندتر است؟

جواب حل مسئله صفحه 98 ریاضی سوم

تفریق

4- در روزهای 10 و 11 فروردین ماه 1358 مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی دادند. تعداد رأی‌های سه صندوق به ترتیب 1895، 2834 و 4539 بوده است. چند رأی به این سه صندوق ریخته شده است؟

جمع

برچسب شده در: