در این نوشته با جواب خوانش و فهم صفحه 17 فارسی پنجم همراه شما هستیم.

جواب خوانش و فهم صفحه 17 فارسی پنجم

1- در بیت « گل بخندد، بر سر گل‌بوته‌ها       پر کند بوی خوش گل، باغ را» منظور از خنده‌ی گل چیست؟

گل ها غنچه کرده و باز می شوند.

2- در بیت سوم دو واژه‌ی « برگ برگ» چگونه خوانده می‌شود؟

برگ برگِ، حرکت اولین گ ساکن و دومی کسره است.

برچسب شده در: