در این نوشته با جواب خوانش و فهم صفحه 33 فارسی پنجم همراه شما هستیم.

جواب خوانش و فهم صفحه 33 فارسی پنجم

1- در بیت سوم، منظور شاعر از «بلند شدن به وسیله‌ی دانش» چیست؟

یعنی اینکه انسان می تواند به وسیله کسب دانش، به مقام های بلند مرتبه ای (هم در دنیا و هم در آخرت، هم در بین مردم و هم در بین بزرگان، هم از نظر اخلاقی و….) برسد.

2- چرا در مصراع « خِرد، دست گیرد به هر دو سرای» بعد از واژه‌ی خرد، نشانه‌ی « ، » گذشته شده است؟

برای اینکه یک مکث کرده و ادامه شعر را بخوانیم. در واقع کلمه خرد را به دست متصل نکنیم.

برچسب شده در: