جواب خودرابیازمایید صفحه 30 شیمی یازدهم


haladars مرداد 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خودرابیازمایید صفحه 30 شیمی یازدهم

در این نوشته با جواب خودرابیازمایید صفحه 30 شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب خودرابیازمایید صفحه 30 شیمی یازدهم

الف) آرایش الکترونی اتم کربن را بنویسید.

جواب خودرابیازمایید صفحه 30 شیمی یازدهم

ب) آرایش الکترون نقطه‌ای اتم کربن را رسم کنید.

image 203

پ) اتم کربن برای رسیدن به آرایش هشت‌تایی چند پیوند اشتراکی یگانه، دوگانه یا سه گانه می‌تواند تشکیل دهد؟
حالات مختلف به منظور رسیدن به 8 تایی پایدار:

جواب خودرابیازمایید صفحه 30 شیمی یازدهم
جواب خودرابیازمایید صفحه 30 شیمی یازدهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه