در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 112 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

در نمودار زیر جاهای خالی را با نوشتن نام یا فرمول ماده شیمیایی پر کنید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 112 شیمی دوازدهم