جواب خود را بیازمایید صفحه ۵۲ شیمی دهم


haladars آبان 21, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خود را بیازمایید صفحه ۵۲ شیمی دهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 52 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 52 شیمی دهم

در جدول زیر، فشار گاز اکسیژن هوا در ارتفاع های مختلف از سطح زمین داده شده است:

image 177
جواب خود را بیازمایید صفحه 52 شیمی دهم

آ) نمودار فشار گاز اکسیژن را بر حسب ارتفاع، روی کاغذ میلی متری داده شده رسم کنید.

نمودار توسط دانش آموز رسم شود که در نهایت نمودار نزولی است.

ب) با توجه به نمودار، با افزایش ارتفاع در هواکره فشار گاز اکسیژن چه تغییری می کند؟

کاهش می یابد – زیرا هوا رقیق تر شده.

پ) با استفاده از نمودار، فشار این گاز را در ارتفاع 5/2 کیلومتری پیش بینی کنید.

توسط دانش آموز از روی نمودار رسم شود.

ت) توضیح دهید چرا کوهنوردان هنگام صعود به قله های بلند، از کپسول اکسیژن استفاده می​کنند؟

چون با افزایش ارتفاع از سطح زمین و رقیق شدن هوا و کاهش فشار میزان اکسیژن جهت تنفس کافی نیست.

ث) با استفاده از یک نرم افزار رسم نمودار، این نمودار را رسم و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

با استفاده از نرم افزار اکسل توسط دانش آموز رسم شود.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه