در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 84 شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 84 شیمی یازدهم

1) بر اساس شکل 14، آهنگ مصرف رنگ غذا را برحسب مول بر دقیقه حساب کنید.

image 75

2) دانش آموزی درون یک محلول محتوی 0/03 مول مس  (II)سولفات، تیغه ای از جنس روی قرار داده است. شکل زیر پیشرفت واکنش Zn(s) با CuSO4 (aq) در این آزمایش نشان می دهد، با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 84 شیمی یازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 84 شیمی یازدهم

الف) واکنش پذیری فلز روی را با مس مقایسه کنید.

واکنش پذیری روی از مس بیش تر است

CuSO4 (aq) + Zn (s)  →  ZnSO4 (aq) + Cu (s)

ب) با گذشت زمان مقدار Cu^(2+) (aq) و Cu(s) چه تغییری می کند؟ چرا؟

با گذشت زمان مقدار Cu^(2+) (aq) کاهش و مقدار Cu(s) افزایش می یابد. زیرا اتم های روی که فلز فعال تری است الکترون از دست داده و وارد محلول می شود و این الکترون ها را یون های مس جذب نموده و رسوب می کنند لذا از غلظت یون های مس کم شده و به مقدار مس جامد افزوده می شود

پ) اگر شمار مول های مصرف شده از هر واکنش دهنده در واحد زمان بیانگر سرعت مصرف آن باشد، سرعت مصرف Cu^(2+) (aq)  را برحسب مول بر دقیقه حساب کنید.

image 76