جواب خود را بیازمایید صفحه 89 علوم هفتم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 89 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 89 علوم هفتم

جواب خود را بیازمایید صفحه 89 علوم هفتم
جواب خود را بیازمایید صفحه 89 علوم هفتم

شکل زیر نحوه گرم شدن اتاق را به وسیله یک رادیاتور نشان می‌دهد. توضیح دهید چگونه قسمت‌هایی از اتاق که با رادیاتور فاصله دارند، گرم می‌شوند.

ابتدا هوای مجاور رادیاتور توسط آن گرم شده، سبک می‌شود و به سمت بالا می‌رود و هوای سرد اطراف جای آن را می‌گیرد و این پدیده تکرار می‌شود. به این ترتیب، هوای قسمت‌های دور از رادیاتور نیز گرم می‌شوند. در واقع گرما به روش همرفت مستقل می‌شود.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.