در این نوشته با جواب درست و نادرست صفحه 36 فارسی پنجم همراه شما هستیم.

جواب درست و نادرست صفحه 36 فارسی پنجم

1- اگر خود را نشناسانید، همانند دانه‌ای هستید که در خاک نهان است.

درست 

2- هر که در اندوختن مال دنیا تلاش کند، به جایگاه بزرگی دست می یابد.

نادرست 

3- هنرمند به سبب عقل خود در میان مردم شناخته می شود.

درست (البته به سبب عقل و هنر)

4- زمانی که دانه در خاک نهان است، همه برای پرورش آن تلاش می کنند.

نادرست

برچسب شده در: