در این نوشته با جواب درک متن صفحه 72 نگارش ششم همراه شما هستیم.

ب)متن زیر را با «که، و، اگرچه، امّا، ولی» کامل کنید.

جواب درک متن صفحه 72 نگارش ششم

برچسب شده در: