در این نوشته با جواب درک و دریافت صفحه 27 فارسی چهارم همراه شما هستیم.

جواب درک و دریافت صفحه 27 فارسی چهارم

1- جمله ها را با توجّه به متن، به ترتیب رویدادها شماره گذاری کنید:

شماره گذاری به صورت زیر خواهد بود:

(3)  پروانه گفت: »خدا آن قدر مهربان است که حتّی این گل کوچک را هم می بیند«.       

(1)  موشکا رفت تا خدا را پیدا کند.

(4)  خرس قهوه ای دستی تکان داد و دور شد.

(6)  بی بی گفت: »بعضی چیزها را نمی توان با چشم دید».

(2)  کوه گفت: »البته که خدا را می شناسم. اوست که مرا اینجا گذاشته است».

(5)  سنجاب به خورشید گفت: »پس حتماً خدا تویی»

2- »موشکا رفت تا خدا را پیدا کند«؛ کار موشکا نشانه ی چیست؟

نشانه عشق و محبت

3- با توجّه به متن، چند ویژگی برای خدا نام ببرید.

زیبا، قدرت، بزرگی، نورانیت

4- چه چیزهایی را با چشم نمی توان دید؟ چهار مورد نام ببرید.

عشق، محبت، درد، غیرت، فداکاری و ….

5- چه نشانه هایی از وجود خداوند در داستان آمده است؟

بزرگی کوه ها، زیبایی پروانه ها، قدرت خرس ها، درخشش نور خورشید