در این نوشته با جواب صفحه 107 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 107 تفکر و سواد رسانه دهم

عکس و مکث صفحه 127 تفکر و سواد رسانه ای دهم

جواب صفحه 107 تفکر و سواد رسانه دهم

شما در این تصویر یک انسان را میبینید که در برابر انبوهی از وسایل متنوع قرار گرفته است و شاید بیشتر وسایل یا خود رسانه یا تبلیغات رسانه باشند. بنابراین فرد باید به عنوان مخاطب فعال فکر کرده و بهترین ها را انتخاب کند.

گاهی همین فضای مجازی را هم باید به این وضعیت تشبیه کرد که در برابر انبوهی از اطلاعات و پیام ها و متن ها قرار می گیریم بنابراین باید مقلد و منفعل نباشیم بلکه خلاقیت داشته و موارد ضروری را انتخاب کنیم.

همچنین این تصویر بیانگر مصرف گرایی است و ابزاری را نشان می دهد که به فرد تحمیل می شود و آیه ای که در گوشه ی پوستر نوشته شده است نیز اشاره به اسم درس دارد.

فعالیت در خانه صفحه 127 تفکر و سواد رسانه ای دهم

1- زندگی به نمایش درآمده در برنامه های تلویزیون (شبکه های داخلی یا خارجی) را با زندگی واقعی خود مقایسه کنید. در ستون اول جدول زیر بنویسید همسالان شما چگونه در برنامه های تلویزیونی به تصویر کشیده می شوند و در ستون دوم از زندگی واقعی خود بنویسید.

زندگی ای که در تلویزیون از ما نمایش داده می شود بیشتر شبیه آنی (چیزی) است که می خواهیم باشیم تا آنی (چیزی) که هستیم.

این تصویر یک مشخصه آلت خالی دارد؛ نام فایل آن image-65.png است

2- سعی کنید برای انتقال یکی از موضوعات سبک زندگی به دیگران با استفاده از فنون اقناع و بازنمایی نمونه ای تولید کنید. به طور گروهی نیز می توانید ای فعالیت را انجام دهید.

نمایش خودروهایی که خراب نمی شود و نیاز به تعمیر ندارند! درحالی که پس از خرید متوجه عیب هایشان می شویم. اما باز هم با نمایش نمونه هایی تدوین شده از نحوه عملکرد آنها و تنها اکتفا به یک زیرنویس بسیار ریز جهت جلوگیری از جریم