در این نوشته با جواب صفحه 114 فیزیک دهم رشته ریاضی و تجربی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 114 فیزیک دهم

جواب پرسش صفحه 114 فیزیک دهم

به نظر شما چه ارتباطی بین انتقال گرما به روش همرفت و ضریب انبساط حجمی، برای یک مایع وجود دارد؟

در پدیده همرفت قسمت های گرم شاره رو به بالا و قسمت های سرد شاره رو به پایین حرکت می کنند و این فرایند ناشی از کاهش چگالی شاره بر اثر افزایش دما است. بنابراین به راحتی می توان دریافت که هر چه ضریب انبساط حجمی شاره ها بزرگتر باشد، افزایش حجم بر اثر افزایش دمای یکسان، بیشتر و کاهش چگالی، کتر می شود و بنابراین جریان های همرفتی به سهولت بیشتری ظاهر می شوند.

خوب است بدانید چسبندگی (وُشکسانی) شاره نیز نقش مهمی در پدیده همرفت بازی می کند و هر چه چسبندگی بیشتر باشد، از بروز جریان های همرفتی بیشتر جلوگیری می کند.

جواب فعالیت صفحه 114 فیزیک دهم

چهار بطری شیشه ای یکسان، دو رنگ جوهر قرمز و آبی، دو کارت ویزیت مقوایی و آب بسیار سرد و بسیار گرم تهیه کنید. در دو تا از بطری ها جوهر آبی و در دو بطری دیگر جوهر قرمز بریزید. سپس بطری های آبی را با آب خیلی سرد و بطری های قرمز را با آب خیلی گرم پر کنید. اکنون در حالی که دهانه یک بطری قرمز را با کارت ویزیت گرفته اید، دهانه آن را دقیقا روی دهانه یک بطری آبی قرار دهید و سپس کارت را بیرون بکشید.

همین آزمایش را به طور معکوس نیز انجام دهید؛ یعنی اینبار، یک بطری آبی رنگ که دهانه آن با کارت پوشیده شده است را روی دهانه بطری قرمز رنگ قرار دهید و سپس کارت را بیرون بکشید. مشاهدات خود را توضیح دهید. از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

اگر مشاهده کنید در می یابدی که وقتی بطری گرم را روی بطری سرد قرار می دهید تقریبا تغییر محسوسی در رنگ ها مشاهده نخواهیم کرد و تنها در ناحیه تماس دو بطری به دلیل تاس آب ها با یکدیگر تغییر رنگ ناچیزی مشاهده خواهیم کرد ولی در موردی بطری سرد را روی بطری گرم قرار می دهیم.

به دلیل رخ دادن پدیده همرفت، آب گرم رو به بالا و آب سرد رو به پایین حرکت می کنند و بدین ترتیب آب های دو بطری در هم می آمیزد و پس از مدتی شاهد تغییر رنگ هر دو به رنگ سبز خواهیم بود. وضعیت اول را می توان مشابه حالت وارونگی هوا در نظر گرفت، در حالی که وضعیت دوم مثل وضعیت طبیعی هواست که در روزهای معمولی رخ می دهد.

برچسب شده در: