در این نوشته با جواب صفحه 116 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 116 ریاضی دوم

1- قدّ رضا 147 سانتی‌متر است. حمید 11 سانتی متر از او کوتاه‌تر است. قدّ حمید چند سانتی‌متر است؟

برای فهمیدن راه حلّ مسئله بهتر است عددهای دلخواه خود را در نظر بگیرید. برای مثال به جای 147 عدد 150 یا هر عدد دیگر و به جای 11 عدد 10 یا عددی دیگر را درنظر بگیرید. یک بار دیگر مسئله را با این عددها بخوانید. برای پیدا کردن اندازه‌ی قدّ حمید باید عمل جمع را انجام دهید یا تفریق؟

140,147,15010,11,20

قد حمید با تقریب: 140=10−150


قد حمید: 136=11−147

2- قدّ مهران 153 سانتی متر است. خواهرش 13 سانتی متر از او بلندتر است. قدّ این دو نفر روی هم چند سانتی متر است؟

150,15,16010,13,20

قد خواهر مهران با تقریب: 160=150+10


قد خواهر مهران: 166=153+13


قد مهران و خواهرش با تقریب: 310=150+160


قد مهران و خواهرش: 319=153+166

برچسب شده در: