در این نوشته با جواب صفحه 117 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 117 ریاضی دوم

1- آیا تعداد گوشه‌های یک 100 ضلعی بیشتر از تعداد گوشه‌های یک 99 ضلعی است؟

بله


به جای پاسخ دادن به این سؤال می‌توانید سه ضلعی، 4 ضلعی و 5 ضلعی را بررسی کنید.

جواب صفحه 117 ریاضی دوم

با توجّه به شکل‌های بالا آیا می‌توان گفت هر چه تعداد ضلع‌ها بیشتر شود، تعداد گوشه‌ها هم بیشتر می‌شود؟

بله
با توجّه به سؤال بالا آیا لازم است یک 100 ضلعی یا 99 ضلعی رسم کنید؟

خیر

کامل کن

ساعت چند است؟ 9

image 8

اگر عقربه‌ی بزرگ 15 دقیقه حرکت کند، مقدار چرخش عقربه‌ی بزرگ چند قسمت از صفحه‌ی ساعت است؟ 1 قسمت از 4 قسمت 
با رنگ کردن نشان دهید.

image 19

ساعت چند است؟ 10:10

image 10

اگر عقربه‌ی بزرگ 15 دقیقه بچرخد، آن را رنگ کنید و بگویید مقدار چرخش آن چند قسمت از صفحه‌ی ساعت است؟ 1 قسمت از 4 قسمت

image 18

برچسب شده در: